NORRBO BYGG & MONTAGE GÖR ÄVEN BOENDEANPASSNINGAR

VAD ÄR BOENDEANPASSNING?


​​​​​​​Det är en lag vars syfte är att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Tack vare bidraget som ges vid en boendeanpassning blir det genomförbart att anpassa boendet/bostaden så att personen får verktyg och därmed tillgång till ett självständigt liv, i den utsträckning som det är möjligt.

VEM KAN FÅ EN BOENDEANPASSNING?


Bostadsanpassningsbidrag ges till en person med funktionsnedsättning, som har ansökt om det aktuella bidraget, och önskar en anpassning av sin permanentbostad. Om bostaden däremot hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

​​​​​​​Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av en person med funktionsnedsättning i sin bostad och om åtagandet kan antas avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bostaden.
​​​​​​​

VILKA ÅTGÄRDER KAN GENOMFÖRAS?


Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i, samt i anslutning till, en bostad.

Bidrag utdelas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Läs mer på Boverkets sida med exempel på boendeanpassningsåtgärder
​​​​​​​

KAN MAN BLI NEKAD?


Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de ansökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker:

   1. Byggnadstekniska brister,
   2. Eftersatt underhåll,
   3. Avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner, eller
   4. Avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Läs mer på Boverkets sida om villkor för boendeanpassning.
​​​​​​​

BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG SÖKS HOS DIN KOMMUN


Ansökan om bidrag prövas av den kommun där den bostad som avses med ansökan är belägen.
​​​​​​​
Vi ugår från följande källa: Regeringskansliet. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag


HÄR ARBETAR NORRBO BYGG & MONTAGE MED EN BOSTADSANPASSNING  


Arbetet utförs då fastigheten ska klara tillgänglighetskraven. I det här fallet innebär det att väggar rivs för att klara framkomlighet samt att dörrar byts mot 1000 mm bred. Badrummets ingång byggdes om för att nå maximalbredd på dörren så att passage på egen hand blir möjlig i boendet.
foto-2018-02-11-10-08-57foto-2018-02-11-10-09-04foto-2018-02-11-10-09-16foto-2018-02-11-10-09-24foto-2018-02-11-10-10-05foto-2018-02-11-10-09-45