NORRBO BYGG & MONTAGE - ATT TÄNKA PÅ VID BYGGLOV

BYGGLOV

​​​​​Det är mycket att hålla reda på när du ska bygga något. Här får du en överblick över hela bygglovsprocessen. Observera att de flesta länkarna nedan är för Uppsala kommun. Ni behöver kontrollera med den kommun som ni bor i.
 
Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan.

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER BYGGLOV

Ta först reda på om du behöver bygglov eller om det räcker att göra en anmälan. Det vanligaste är att det behövs bygglov. För en del åtgärder krävs varken bygglov eller anmälan.
 
När du vill bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad behöver du vanligtvis bygglov. Du behöver också bygglov i de flesta fall när du ska:
 • Sätta upp en mur eller ett plank.
 • Bygga en inglasad altan.
 • Ändra användningen av en byggnad, till exempel från att vara ett kontor till att bli en bostad.
 • Ändra det yttre skitet på ett hus, till exempel färgsättning, tak- eller fasadmaterial.
 • Sätta upp skyltar eller ljusanordningar.

VIKTIGT ATT UNDERSÖKA INFÖR ETT BYGGLOVSPROJEKT

Tänk på den framtida energiförbrukningen när du bygger nytt, bygger till eller ändrar en byggnad. Genom att välja smarta lösningar sparar du både pengar och miljö. Kontakta förslagsvis energi- och klimatrådgivningen för att få råd om klimatskal, värmesystem och ventilation.
​​​​​​​

OLOVLIGT BYGGANDE

Om du bygger eller förändrar något i en fastighet som kräver bygglov utan att ha fått ett bygglov är ditt bygge olovligt. Vid olovligt byggande måste du betala en byggsanktionsavgift. Du kan också få betala om du river eller gräver utan rivningslov eller marklov. Läs om olovligt byggande och sanktionsavgifter för att undvika den här fallgropen.


NÄR DU INTE BEHÖVER BYGGLOV – GÖR EN ANMÄLAN

Du behöver inte alltid söka bygglov för att bygga. Ibland räcker det att skicka in en anmälan men du måste alltid vänta på ett startbesked innan du kan börja bygga.
 
Nästan alla arbeten som rör en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan. Du ska till exempel göra en anmälan när du vill göra ändringar som berör:
 • Planlösningar
 • Eldstäder och rökkanaler
 • Ventilation
 • Vatten och avlopp
I Attefallsreglerna finns det fler bygglovsbefriade åtgärder.
 
På boverket.se kan du läsa om vilka åtgärder som inte kräver bygglov. Är du osäker på vad som gäller för ditt projekt kan du vända dig till bygglovsinformationen.
​​​​​​​

LAGÄNDRING FRÅN 1 JANUARI 2019

1 januari 2019 började en ny ändring i plan- och bygglagen att gälla. Den innebär bland annat att du har rätt att få en reducerad avgift för ditt bygglov om handläggningen tar längre tid än 10 veckor. Lagändringen innebär också att vi kommer vara tydligare med när du behöver lämna in kompletteringar om din ansökan inte är fullständig.
​​​​​​​

LÄS OM VAD DEN NYA LAGÄNDRINGEN INNEBÄR

Gör en anmälan’
Anmäl bygglovsfria åtgärder
När vi har granskat och godkänt din bygganmälan får du ett startbesked.
Vad det kostar
I taxan för bygglov kan du se vad olika anmälningspliktiga åtgärder kostar.

Handlingar du ska skicka in när du gör en anmälan:
 • Situationsplan i skala 1:500 som visar byggnadens placering och avstånd till tomtgräns
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100 med befintliga och blivande marklinjer
 • Sektionsritning i skala 1:100

KONTROLLPLAN

Följande dokumentation behövs när en kontollplan ska göras:
 • Konstruktionsritning över grund och stomme
 • Ritningar på eventuella ventilations-, avlopps- och vatteninstallationer
 • Om du har tänkt bygga närmare än 4,5 meter från tomtgräns behöver du skicka med din grannes skriftliga medgivande (gäller bara för attefallshus)
 • En situationsplan med fastlagda tomtgränser enligt lantmäteriet.
 • Läs om ansökningshandlingar och krav på ritningar.
 • Beställ ritningar, kartor och detaljplaner.
 • Förhandsbesked för lokaliseringsprövning
Ett förhandsbesked innebär att kommunen svarar på om det du tänker göra är möjligt på just den plats som du tänkt dig. Det kan exempelvis vara att bygga ett enbostadshus. Nästa steg är bygglovet som handlar om utformning och utförande av det du vill bygga.
 
I följande fall är det vanligt att söka förhandsbesked:
 • om du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område
 • om du vill stycka av mark till en ny fastighet.
I Uppsala kommun finns en riktlinje framtagen som beskriver hur lokaliseringsprövningen utanför detaljplanerat område ska bedömas. Den riktlinjen ger dig en bra bild av vilka delar vi tittar på i bedömningen av din ansökan om förhandsbesked. Du hittar informationen på Uppsala kommuns hemsida under: riktlinjer för lokaliseringsprövning.
 
På boverket.se kan du läsa om vad som prövas när du ansöker om förhandsbesked och vad ett postivt beslut innebär. Det krävs ett förhandsbesked för följande byggnationer:
 • Bygga på landsbygden
Om du planerar att bygga ett nytt hus på landsbygden finns det många saker att tänka på. Det finns flera olika landskapstyper i Uppland där ett nytt hus kan passa in på olika sätt.
​​​​​​​

BYGGLOV FRÅN START TILL MÅL

När du ansökt om bygglov kontrollerar vi först att din ansökan är fullständig. När den är fullständig börjar vi handläggningen. Enligt plan- och bygglagen ska handläggningen ta 10 veckor. Tidsfristen för prövning av både lov eller förhandsbesked är 10 veckor. Att ansöka om bygglov fungerar på följande vis: 
 1. Inledningsvis av byggprocesse  -  börja med att ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan samt vilken typ av karta du behöver beställa från kommunen.
 2. Handlingar  -  använd våra checklistor så du inte missar något.
 3. Ansökan - se till att din ansökan är fullständig – då sparar du tid. Om din ansökan inte är komplett behöver du lämna in kompletteringar. Din handläggare kommer ge dig ett datum när kompletteringar ska vara inlämnade. Om du lämnar in kompletteringarna för sent kommer ansökan att avvisas och du får skicka in en ny ansökan.
Kontrollera om du behöver göra en kontrollplan eller anlita en kontrollansvarig.
Du alltid välkommen att kontakta oss för vägledning. Vi ser gärna att ber om vägledning minst en gång innan du lämnar in din ansökan.  
 1. Personlig handläggare  -  när ansökan är inlämnad tilldelas du en personlig handläggare som hjälper dig på vägen.
 2. Förhandsgranskning  -   din ansökan granskas för att se om den är fullständig eller om du behöver göra någon komplettering.
 3. Kundanpassat bygglov  -  nu behandlas vi ditt ärende. Beslut ska fattas inom 10 veckor från det att ansökan är komplett. Alla ärenden hanteras utifrån sina förutsättningar och sina unika behov. Om det behövs tillfrågas aktuella grannar.

  Om vår handläggning tar mer än 10 veckor från att din ansökan kom in har du rätt till reducerad avgift för ditt bygglov. Från vecka 11 reduceras avgiften med en femtedel för varje vecka tills du får ditt beslut.

  När du fått ditt bygglov finns det vissa frågor som behöver bevakas.
Om ansökan inte kan beviljas direkt kontaktar vi dig och ser över om det finns några alternativa lösningar.
Du får möjlighet att yttra dig före beslutet. Vid avslagsbeslut stannar processen här. Du som söker bygglovet har alltid rätt att överklaga.
 1. Tekniskt samråd  -  för vissa mer komplicerade ärenden behöver ett tekniskt samråd genomföras innan du får startbesked.
  Läs om tekniskt samråd på boverket.se

 2. Startbesked  -  när du fått startbesked kan du börja bygga! Startbesked ges tillsammans med bygglovet eller efter det tekniska samrådet. Om bygglovet innehåller ett startbesked framgår det på första sidan i beslutet.

 3. Uppföljning  -  kontrollansvarig följer upp arbetet löpande och går igenom kontrollplanen. Om du inte har en kontrollansvarig är det ofta du som byggherre som ansvarar för att kontroller genomförs under byggtiden. Vid behov genomför vi platsbesök.

 4. Slutbesked  -  grattis du är i mål! Nu får du börja använda din byggnad.
​​​​​​​

VAD DET KOSTAR

Hur mycket det kostar beror oftast på storleken på det du ska bygga. Men även andra saker kan påverka avgiften. Därför går det inte att säga exakt vad olika typer av bygglov kostar. Du kan få betala en planavgift eller för en nybyggnadskarta, baskarta, utstakning och kontrollmätning beroende på vad som ska byggas eller ändras. Kontakta bygglovsinformationen om du har frågor om kostnader i samband med bygglov, eller se: Taxor och avgifter för bygglov

HANDLINGAR DU KAN BEHÖVA SKICKA MED

När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov eller gör en anmälan ska du skicka med ritningar och andra relevanta handlingar. Vilka handlingar du ska skicka med beror på vad du tänker bygga. Här hittar du vilka handlingar som krävs inför respektive byggnation: Checklistor och handlingar.

ANDRA LOV, TILLSTÅND OCH SKYLDIGHETER

Ibland behöver du söka andra lov och tillstånd i samband med att du söker bygglov. Det kan röra sig om att du exempelvis behöver installera:
värme, vatten, avlopp eller ventilation. Nedan får du en vägledning kring var du hittar denna informationen:
 1. Kommunalt vatten och avlopp – kontakta Uppsala Vatten. 
 2. Enskilt avlopp – sök tillstånd.
 3. Rör och ledningar i marken – du kan behöva tillstånd från en ledningsägare.
  Se vilka rör och ledningar som finns på ledningskollen.se. 
 4. Fettavskiljare  – anmäl installation.
 5. Fjärrvärme – sök tillstånd hos nätverksleverantören.
 6. Ventilation – se vilka regler som gäller för besiktning,

VÄGAR, SPRÄNGNING OCH BRANDSKYDD

 1. Byggnad inom vägområde för allmän väg  – sök tillstånd hos Trafikverket.
 2. Explosiva varor  – sök tillstånd.
 3. Sprängning  – sök tillstånd hos polisen.

STRANDSKYDD, KULTURMILJÖER OCH FORNMINNEN

 1. Strandskydd  – sök strandskyddsdispens.
 2. bygga i närheten av ett fornminnesområde  – sök tillstånd hos länsstyrelsen. ​​​​​​​
 3. Bevarandeskydd  – kontakta länsstyrelsen. 

FLERBOSTADSHUS

Uppdatera lägenhetsregistret om du bygger nya, ändrar eller tar bort bostadslägenheter.

ÖVERKLAGA BESLUT

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Ett överklagande ska vara inlämnat till kommunen inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet. För alla som inte ska delges ett beslut om bygglov eller förhandsbesked räknas överklagandetiden från den dag som infaller en vecka efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar och en text som förklarar hur du vill att beslutet ska ändras. Skicka överklagandet till stadsbyggnadsförvaltningen. Kommunen bedömer först om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om så är fallet skickas överklagandet vidare till länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

INNAN DU KONTAKTAR OSS

​​​​​​​Observera att vi inte kan granska ditt ärende eller ge besked om lov, utan nu kan du boka ett digitalt möte eller ett telefonmöte med en bygglovhandläggare eller byggnadsinspektör när du behöver vägledning i ditt specifika projekt. På grund av covid-19 och smittorisken bokar vi i dagsläget inga fysiska möten.
Det är många som vill komma i kontakt med bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer. För att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt har vi begränsat mötestiden till 15 minuter. I första hand vill vi hänvisa till vår digitala rådgivning, som heter Bygglovhjälpen. Där hittar du information om flera åtgärder. Hittar du inte den information du behöver i Bygglovhjälpen går det naturligtvis bra att boka ett rådgivningstillfälle.

Vid rådgivningstillfället kan vi:
 1. förklara det som står i detaljplanen eller i översiktsplanen, det vill säga bestämmelserna för den specifika plats där du har för avsikt att utföra någon lovpliktig eller anmälanpliktig åtgärd
 2. guida dig genom Bygglovhjälpen
 3. hjälpa dig om du inte hittar din åtgärd i Bygglovhjälpen.
Varmt välkommen att kontakta oss om du har ett projekt som vi kan bistå med någon av våra tjänster.

Kontakta oss

Här hittar du oss! Tveka inte att höra av dig om du har behov av renovering och ombyggnationer ditt hem.
​​​​​​​

Adress

Norrbo Bygg & Montage AB
Kikvägen 8
740 47 HARBO

Telefon

Peo
070 228 44 08

E-post

Företaget
[email protected]
Peo
[email protected]